Hlavné výhody rozhodcovského konania

Prednosti rozhodovania na našom rozhodcovskom súde vidíme najmä v nasledovnom:

  1. možnosť prejednania sporu v písomnej forme bez nutnosti nariadenia pojednávania (ďalší text sa vzťahuje na prejednávanie sporov v písomnej forme) - ušetríte náklady na účasť advokáta na pojednávaní mimo sídla kancelárie (odmena za stratu času, cestovné výdavky, odmena za pojednávanie atď.).
  2. rýchlosť súdneho konania - právoplatne rozhodnutá vec (exekučný titul) spravidla do 2 mesiacov od podania žaloby.
  3. súdne poplatky za rozhodcovské konanie sú nižšie 5% najmenej však 35 EUR, poplatky všeobecných súdov sú 6 %, rozdiel výšky poplatku je výrazný najmä pri žalovaní vyšších pohľadávok.
  4. súd priznáva úspešnému účastníkovi náhradu všetkých trov konania (najmä súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia ako aj náklady dokazovania, predžalobné výzvy a pod.).
  5. spory rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia (právnici so skúsenosťami v hmotnom a procesnom práve) - táto skutočnosť zaručuje kvalifikovanosť a erudovanosť súdnych rozhodnutí bez potreby opráv alebo zrušenia rozsudkov.
  6. flexibilita pri spracovaní žalôb a individuálny prístup k požiadavkám strán, ktoré si zvolia rozhodcovskou doložkou náš súd (napr. elektronická forma komunikácie, elektronická podateľňa, právne a technické doladenie žalobných návrhov a dokumentácie pred začlenením rozhodcovskej doložky do zmlúv, automatizované spracovanie dát v súvislosti s platením súdnych poplatkov, iné prípadné dohody ohľadom spôsobu platenia súdnych poplatkov a zasielaní výziev a pod.).
Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.