Kto rozhoduje v rozhodcovskom konaní

KTO ROZHODUJE V ROZHODCOVSKOM KONANÍ?

Kto môže byť rozhodcom?

V rozhodcovskom konaní rozhoduje rozhodca alebo viacerí rozhodcovia. Všeobecne povedané, rozhodcom v spore môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý je plnoletý, má spôsobilosť na právne úkony, skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu a je bezúhonný. Nikto nie je povinný funkciu rozhodcu prijať. Kto však už funkciu rozhodcu prijme, je povinný túto funkciu vykonávať nestranne a spravodlivo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na rozhodovanie súdov. Rozhodca, ktorého si účastníci sporu vybrali, musí prijatie funkcie rozhodcu potvrdiť.

Koľko rozhodcov rozhoduje v rozhodcovskom konaní?

Zmluvné strany sa môžu v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke dohodnúť priamo na osobe rozhodcu alebo na postupe jeho dodatočného ustanovenia. Zároveň sa dohodnú, či v ich spore bude rozhodovať jeden rozhodca alebo viacerí rozhodcovia. V prípade, ak majú rozhodnúť viacerí rozhodcovia, ich počet musí byť nepárny. Ak sa zmluvné strany na počte rozhodcov nedohodnú, v rozhodcovskom konaní rozhodujú traja rozhodcovia. Ak sa zmluvné strany nedohodli ani na osobe rozhodcu, ani na postupe jeho dodatočného ustanovenia, v prípade rozhodovania jedným rozhodcom ustanoví tohto rozhodcu na žiadosť zmluvnej strany vybraná osoba alebo súd a pri rozhodcovskom konaní s tromi alebo viacerými rozhodcami každá zmluvná strana ustanoví jedného alebo viacerých rozhodcov a takto ustanovení rozhodcovia následne ustanovia zostávajúceho predsedajúceho rozhodcu; ak zmluvná strana neustanoví rozhodcu do 15 dní od požiadania druhej zmluvnej strany alebo ak dvaja ustanovení rozhodcovia neustanovia tretieho predsedajúceho rozhodcu do 30 dní od ich ustanovenia, rozhodcu na žiadosť zmluvnej strany ustanoví vybraná osoba alebo súd.

Je rozhodca viazaný zákonnou povinnosťou mlčanlivosti?

Rozhodca je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom jeho rozhodcovskej funkcie. Tejto povinnosti ho môže zbaviť len účastník sporu, v ktorého záujme je viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Je možné namietať zaujatosť rozhodcu?

Prijatím funkcie je rozhodca povinný oznámiť účastníkom rozhodcovského konania všetky skutočnosti, na základe ktorých možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti so zreteľom na jeho pomer k spornej veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom. Ak účastník konania napriek skutočnosti oznámenej rozhodcom súhlasí s tým, aby rozhodca naďalej rozhodoval spor, nie je možné, aby neskôr účastník konania uplatnil námietku zaujatosti voči tomuto rozhodcovi uvedením skutočnosti, ktorá mu bola oznámená. Zmluvné strany môžu samostatne namietať predpojatosť rozhodcu, ktorého ustanovili, ale len z dôvodov, o ktorých sa dozvedeli po jeho ustanovení do funkcie rozhodcu. Zmluvné strany sa môžu v rozhodcovskej zmluve alebo aj dodatočne, najneskôr však do začatia rozhodcovského konania, dohodnúť o postupe podávania námietok voči rozhodcovi. Ak sa nedohodnú inak, môže rozhodcovský súd počas rozhodovania o námietke pokračovať v rozhodcovskom konaní, ale nemôže vydať rozhodcovský rozsudok až do rozhodnutia vybranej osoby alebo súdu o námietke. Rozhodca, ktorý už prijal funkciu, môže sa tejto funkcie vzdať len so súhlasom účastníkov sporu. Bez ich súhlasu sa môže tejto funkcie vzdať len zo závažných dôvodov.

Kto vedie zoznam rozhodcov?

Rozhodcovský súd vedie zoznam rozhodcov pôsobiacich na tomto súde, do ktorého môže každý záujemca nahliadnuť. Zriaďovateľ rozhodcovského súdu je tiež povinný uverejniť zoznam rozhodcov v Obchodnom vestníku.

Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.