Pravidlá o trovách konania

Príloha č. 1 Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu FACTUS, zriadeného Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov

 

PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA ROZHODCOVSKÉHO SÚDU FACTUS ZRIADENÉHO SLOVENSKOU KOMOROU MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

 

 

Článok I
Trovy rozhodcovského konania 

Trovy rozhodcovského konania pred rozhodcovským súdom tvoria: 

poplatok za rozhodcovské konanie, 

iné trovy rozhodcovského súdu, najmä hotové výdavky rozhodcovského sudu, 

hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov, odmena, zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom vo výške tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify stanovenej príslušným právnym predpisom, 

trovy dôkazov, najmä odmena znalca, odmena tlmočníka a iné. 


Článok II
Poplatková povinnosť 

Poplatky sa vyberajú za úkony na začatie rozhodcovského konania alebo za jednotlivé úkony uskutočnené v priebehu rozhodcovského konania, ak sa vykonávajú na návrh (najmä žaloba, vzájomná žaloba, zmena žaloby, námietky, žiadosť o prejednanie veci na ústnom pojednávaní, žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku a pod.), vo výške uvedenej v sadzobníku poplatkov. 

Poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu alebo osoba, v prospech ktorej sa poplatkový úkon vykonáva, pokiaľ rokovací poriadok rozhodcovského súdu nestanovuje, že poplatok platia všetci účastníci rozhodcovského konania spoločne a nerozdielne. 

Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká vykonaním úkonu, s ktorým je podľa sadzobníka poplatkov spojená povinnosť zaplatiť poplatok. 

Poplatky sú splatné na výzvu rozhodcovského súdu v lehote stanovenej rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu. 

Ak sa poplatok nezaplatí v lehote stanovenej rozhodcovským súdom, rozhodcovské konanie o navrhnutom poplatkovom úkone sa nezačne, ak sa už začalo, zastaví sa. 

Rozhodcovský súd v priebehu rozhodcovského konania uhrádza náklady rozhodcovského súdu, ktoré vznikli v priebehu rozhodcovského konania.  

Vlastné trovy účastníka, najmä cestovné náklady, trovy právneho zastúpenia v rozhodcovskom konaní, odmenu znalca, svedka a odmenu tlmočníka, ktorých ustanovenie súvisí s ochranou vlastných záujmov účastníka, si platí každý účastník sám. 

  

Článok III
Vrátenie poplatku 

Rozhodcovský súd vráti poplatok zaplatený osobou, ktorá nebola povinná zaplatiť poplatok, zaplatený vo vyššej výške, než ako mal byť zaplatený, za námietku nedostatku právomoci, ak rozhodcovský súd vyhovie tejto námietke. 

  


Článok IV
Náhrada trov konania 

Rozhodcovský súd môže účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý mal vo veci úspech, priznať náhradu trov konania, a to: 

náhradu poplatkov zaplatených účastníkom rozhodcovského konania, 

náhradu preddavkov na náklady rozhodcovského súdu zaplatených účastníkom rozhodcovského konania, 

náhradu odmeny tlmočníka, zaplatenej účastníkom rozhodcovského konania, 

náhradu hotových výdavkov účastníka rozhodcovského konania a zástupcu účastníka rozhodcovského konania, 

náhradu odmeny za zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom vo výške tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify. 

Pokiaľ mal účastník konania vo veci čiastočný úspech, môže mu rozhodcovský súd rozhodcovským rozsudkom priznať náhradu trov konania v pomernej výške. 

Rozhodcovský súd môže uložiť účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý navrhuje vykonanie úkonu v rozhodcovskom konaní, aby zložil primeraný preddavok na úhradu nákladov rozhodcovského súdu spojených s navrhovaným úkonom. 

Rozhodcovský súd uloží v rozhodcovskom rozsudku povinnosť účastníka konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinnosť nahradiť rozhodcovskému súdu náklady rozhodcovského súdu, ktoré neboli pokryté preddavkami zaplatenými účastníkmi rozhodcovského konania; v prípade čiastočného úspechu vo veci rozhodcovský súd náhradu nákladov rozhodcovského súdu primerane rozdelí. 

V prípade rozsudku o schválení zmieru rozhodcovský súd uloží účastníkom rozhodcovského konania povinnosť nahradiť náklady rozhodcovského súdu spoločne a nerozdielne. 

 

Článok V
Zastavenie rozhodcovského konania 

Pokiaľ dôjde k zastaveniu rozhodcovského konania, zaplatené poplatky sa nevracajú, pokiaľ tieto pravidlá výslovne nestanovujú inak. 

Rozhodcovský súd môže podľa svojho uváženia priznať v uznesení o zastavení rozhodcovského konania účastníkovi (účastníkom) rozhodcovského konania náhradu trov rozhodcovského konania proti druhému účastníkovi (resp. proti iným účastníkom) rozhodcovského konania, pokiaľ dospeje k záveru, že vzhľadom na okolnosti zastavenia rozhodcovského konania je priznanie náhrady trov rozhodcovského konania spravodlivé. 

Rozhodcovský súd v uznesení o zastavení rozhodcovského konania vysloví povinnosť nahradiť náklady rozhodcovského súdu tomu účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý podľa názoru rozhodcovského súdu zavinil, že sa rozhodcovské konanie muselo zastaviť, príp. upustí od povinnosti nahradiť náklady rozhodcovského konania. Pokiaľ do zastavenia rozhodcovského konania vznikla povinnosť zaplatiť poplatok, zastavením rozhodcovského konania táto povinnosť zaniká, pokiaľ rokovací poriadok rozhodcovského súdu nestanovuje inak.

Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.