Prečo práve rozhodcovské konanie

KRÁTKY SPRIEVODCA ROZHODCOVSKÝM KONANÍM

PREČO PRÁVE ROZHODCOVSKÉ KONANIE?

Rozhodcovské konanie sa ešte dostatočne nedostalo do povedomia verejnosti ako konanie, ktoré môže nahradiť zdĺhavé súdne konanie. Rozhodcovské konanie však dokáže zrýchleným spôsobom riešiť spory vyplývajúce najmä z obchodných vzťahov a tým výrazne zefektívniť riešenie problémov a sporov medzi podnikateľskými subjektmi. Z uvedeného dôvodu slúži rozhodcovské konanie na zjednodušenie rozvoja, priebehu a riešenia problémov vyplývajúcich z obchodných vzťahov. Rozhodcovské konanie má jeho účastníkom predovšetkým umožniť promptné a odborným požiadavkám zodpovedajúce vyriešenie ich sporov.

Ako je možné zvoliť si namiesto všeobecného súdu rozhodcovský súd?

Podnikatelia a iní účastníci obchodných vzťahov sa môžu dohodnúť, že o ich majetkových sporoch, ktoré medzi nimi sú alebo ktoré medzi nimi vzniknú a ktorých prerokovanie a rozhodovanie inak patrí do právomoci súdu, rozhodne jeden alebo viacerí rozhodcovia. Rozhodca môže byť pritom dohodnutý buď samostatne pre každý jednotlivý prípad ich obchodno-právneho vzťahu alebo pre vymedzený okruh obchodno-právnych vzťahov. Dohodnúť sa môžu buď v osobitnej rozhodcovskej zmluve alebo v písomnej rozhodcovskej doložke, ktorá je súčasťou zmluvy, ktorú uzatvárajú s druhou zmluvnou stranou.

Aké spory je možné riešiť v rámci rozhodcovského konania?

V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní , vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.

Aké spory nie je možné riešiť v rámci rozhodcovského konania?

V rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam; o osobnom stave; súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí; ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania. V rozhodcovskom konaní podľa zákona o rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Čo musí obsahovať rozhodcovská zmluva, resp. rozhodcovská doložka ?

Súčasťou rozhodcovskej zmluvy, resp. rozhodcovskej doložky je záväzok zmluvných strán, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu. To neplatí, ak ide o spor o majetkových nárokoch z medzinárodného obchodného styku. Rozhodcovská zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme. Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá vo vzájomne vymenených listoch, dohodnutá telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli.

Ktorých vzťahov sa môže týkať rozhodcovská zmluva?

Rozhodcovská zmluva sa môže týkať buď už vzniknutého sporu a/alebo sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti z určitého právneho vzťahu a/alebo sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti z určeného okruhu právnych vzťahov.

Je možné uzavrieť rozhodcovskú zmluvu aj v prípade, ak je už spor predmetom konania na súde?

Aj v prípade, ak je už spor predmetom konania na súde, môžu sa jeho účastníci pred súdom alebo mimosúdne dohodnúť, že sa skončí v rozhodcovskom konaní.

Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.