Rozhodnutie v rozhodcovskom konaní

ROZHODNUTIE V ROZHODCOVSKOM KONANÍ

Vydáva rozhodcovský orgán rozsudok?

Rozhodcovský orgán vydá o veci samej rozhodcovský rozsudok. Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje písomne. Výrok rozhodnutia musí byť určitý a vykonateľný. Výroková časť rozhodcovského rozsudku musí obsahovať aj údaj o výške nákladov rozhodcovského konania a o tom, ktorý účastník je povinný ich uhradiť, prípadne v akom pomere sa náklady medzi účastníkov rozdeľujú. Ak sa ukladá povinnosť niečo plniť, rozhodcovský súd určí zároveň lehotu na toto plnenie. Rozhodcovské konanie možno tiež skončiť zmierom. Ak o to účastníci požiadajú, bude mať zmier formu rozhodcovského rozsudku.

Je rozhodnutie rozhodcovského súdu konečné alebo je možné voči nemu podať odvolanie?

Odvolanie proti rozhodcovskému rozsudku nie je na súde prípustné. Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu.

Kedy nadobúda rozhodcovský rozsudok účinok právoplatnosti?

Rozhodcovský rozsudok sa doručuje účastníkom alebo ich zástupcom s poučením o možnosti podať žalobu na zrušenie rozhodnutia. Doručením (vrátane fikcie doručenia) nadobúda rozhodcovský rozsudok právoplatnosť. Aj v prípade, ak podá účastník rozhodcovského konania žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku na príslušnom súde, napadnutý rozhodcovský rozsudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje o žalobe, však môže na návrh účastníka konania vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku odložiť. Chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia opraví rozhodcovský orgán buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť účastníka. Opravené rozhodnutie sa doručí všetkým účastníkom sporu.

Je možné preskúmať rozhodcovský rozsudok inými rozhodcami?

Ak si účastníci sporu v rozhodcovskej zmluve nedohodnú preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom alebo rozhodcami, jeho preskúmanie je vylúčené. Účastníci sporu sa však môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že vydaný rozsudok rozhodcovského orgánu môže na základe žiadosti niektorého z nich preskúmať iný rozhodca alebo iní rozhodcovia a v rozhodcovskej zmluve musia uviesť ich mená. Žiadosť o preskúmanie rozsudku môže podať účastník sporu v lehote 15 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku.

Môže súd zrušiť rozhodcovský rozsudok?

Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený príslušným súdom len na základe žaloby účastníka rozhodcovského konania podanej proti druhému účastníkovi rozhodcovského konania, ak

a) účastník rozhodcovského konania preukáže, že

1. nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, podľa ktorého sa na základe dohody zmluvných strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo že takáto dohoda nebola uzavretá, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,

2. nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu, o rozhodcovskom konaní alebo že mu nebolo umožnené sa zúčastniť na rozhodcovskom konaní,

3. rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, pre ktorý nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva, alebo ktorý nie je v medziach rozhodcovskej doložky, alebo že rozsudok prekračuje dosah dohovoru o rozhodcovi alebo dosah rozhodcovskej doložky; ak ale môžu byť časti rozhodcovského rozsudku vo veciach podrobených rozhodcovskému konaniu oddelené od častí rozsudku pojednávajúcich o veciach, ktoré nie sú mu podrobené, súd zruší rozhodcovský rozsudok len v dotknutej časti,

4. rozhodcovský súd nebol ustanovený, rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania alebo že sa táto dohoda neuzavrela, ak ustanovenie rozhodcovského súdu alebo priebeh rozhodcovského konania bol v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, ak tieto skutočnosti mohli mať vplyv na rozhodnutie vo veci samej alebo

b)súd zistí, že sú dôvody, pre ktoré by boli odopreté uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku aj bez návrhu účastníka podľa § 50 ods. 2  zákona o rozhodcovskom konaní.

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodcovského rozsudku účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý podáva žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

Je možné vylúčiť v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke zrušenie rozhodcovského rozsudku súdom?

Ustanovenia týkajúce sa zrušenia rozhodcovského rozsudku nemôžu účastníci rozhodcovského konania vylúčiť.

Je súd viazaný dôvodmi uvedenými v žalobe na zrušenie rozhodcovského rozsudku alebo môže rozhodnúť aj nad jej rámec?

Všeobecný súd prejedná žalobu na zrušenie rozhodcovského nálezu len v rozsahu podanej žaloby, prípadne vzájomnej žaloby. Prekročiť tento rozsah možno iba v prípadoch, keď ide o rozhodovanie o otázkach neoddeliteľných od rozhodnutia o žalobe alebo o prípadnej vzájomnej žalobe.

Môže súd zmeniť rozhodcovský rozsudok alebo sám rozhodnúť vo veci inak ?

Pokiaľ súd zrušil rozhodcovský rozsudok, nie je oprávnený sám rozsudok zmeniť alebo vo veci sám rozhodnúť a rozhodcovská zmluva tak zostáva v platnosti. Výnimku tvoria prípady, ak súd zistí, že rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, ktorá nemôže byť predmetom rozhodcovského konania, alebo jeden z účastníkov rozhodcovského konania popiera platnosť rozhodcovskej zmluvy (v takomto prípade v rozsahu žaloby pokračuje sám súd). Po zrušení rozhodcovského rozsudku rozhoduje vo veci nový rozhodca (prípadne viacerí rozhodcovia), pretože rozhodca alebo rozhodcovia zúčastnení na zrušenom rozhodcovskom rozsudku sú z nového prerokovania a rozhodnutia veci vylúčení.

Je možné uskutočniť exekúciu len na základe rozhodcovského rozsudku?

Rozhodcovský rozsudok, ktorý bol doručený účastníkovi konania, je právoplatný. Uplynutím lehoty uvedenej v rozhodcovskom rozsudku na splnenie povinnosti nadobúda vykonateľnosť. Týmto okamihom sa právoplatný a vykonateľný rozhodcovský rozsudok stáva rovnocenným exekučným titulom, na základe ktorého môže exekútor vykonať exekúciu.

Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.