Sadzobník poplatkov

 1. Poplatok za rozhodcovské konanie 
 • Písomná forma rozhodcovského konania - konanie pred jediným rozhodcom 5% z hodnoty predmetu sporu, najmenej 35,- EUR, konanie pred senátom 10% z hodnoty predmetu sporu, najmenej 100,- EUR. Na odôvodnenú žiadosť môže predseda rozhodcovského súdu časť poplatku odpustiť, príp. s účastníkmi dohodnúť inú výšku poplatku.  
 • Ústna forma rozhodcovského konania - konanie pred jediným rozhodcom 15% z hodnoty predmetu sporu, najmenej 650 EUR, konanie pred senátom 20% z hodnoty predmetu sporu, najmenej 1330,- EUR.  
 • Poplatok za rozhodcovské konanie sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastnia viac ako dvaja účastníci rozhodcovského konania, a to o 30 % za každého ďalšieho účastníka rozhodcovského konania.  
 • Pokiaľ nie je možné určiť hodnotu predmetu sporu, poplatok za rozhodcovské konanie je v prípade písomnej formy rozhodcovského konania 650,- EUR a v prípade ústnej formy rozhodcovského konania 1.330,- EUR.  
 • Poplatok za rozhodcovské konanie o prejednanie medzinárodného sporu sa zvyšuje o 100%, minimálna hranica poplatku za rozhodcovské konanie o prejednanie medzinárodného sporu je v prípade písomnej formy konania 830,- EUR a v prípade ústnej formy konania 3.320,- EUR.  

  2. Poplatok za zmenu alebo doplnenie žaloby - poplatok vo výške rozdielu poplatku za rozhodcovské konanie podľa hodnoty predmetu sporu na základe navrhovanej zmeny alebo doplnenia žaloby, najmenej však vo výške minimálnej hodnoty poplatku za rozhodcovské konanie.  

  3. Poplatok za vzájomnú žalobu - poplatok vo výške poplatku za rozhodcovské konanie.  

  4. Poplatok za návrh na pripustenie vedľajšieho účastníka - poplatok vo výške poplatku za rozhodcovské konanie.  

  5. Poplatok za zmierovacie konanie - poplatok vo výške poplatku za rozhodcovské konanie v ústnej forme.  

  6. Poplatok za námietku nedostatku právomoci rozhodcovského súdu, vrátane námietok týkajúcich sa existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy - poplatok vo výške 170,- EUR.  

  7. Osobitný poplatok na úhradu trov rozhodcovského konania, v ktorom má ako rozhodca rozhodovať iná osoba, než je osoba zapísaná v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu - osobitný poplatok vo výške 100% poplatku za rozhodcovské konanie.  

  8. Poplatok za preskúmanie rozhodcovského rozsudku - poplatok vo výške poplatku za rozhodcovské konanie, najmenej 350,- EUR.  

  9. Poplatok za výklad rozhodcovského rozsudku alebo jeho časti - poplatok vo výške poplatku za rozhodcovské konanie, najmenej 170,- EUR.  

  10. Poplatok za vyhotovenie odpisu alebo fotokópie zo súdneho spisu - poplatok za vyhotovenie odpisu podania alebo jeho prílohy, alebo rozhodnutia súdu zo súdneho spisu je 2,- EUR za každú aj začatú stranu. Poplatok za vyhotovenie fotokópie podania alebo jeho prílohy alebo rozhodnutia súdu zo súdneho spisu je 0,50 EUR za každú aj začatú stranu.  

  11. Administratívny poplatok za vyhotovenie iných podaní na základe žiadosti účastníka konania - poplatok vo výške 20,- EUR. Na odôvodnenú žiadosť môže predseda rozhodcovského súdu časť poplatku odpustiť, príp. s účastníkmi dohodnúť inú výšku poplatku.  Poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov sú bez DPH.
Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.