Štatút

 

Štatút Rozhodcovského súdu FACTUS, zriadený Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov 

 (ďalej len "Štatút")

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Rozhodcovský súd FACTUS, so sídlom: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, (ďalej len "Rozhodcovský súd"), zriadený Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov, IČO: 41 140 251  (ďalej len "Zriaďovateľ"), je stálym rozhodcovským súdom pre rozhodovanie sporov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o rozhodcovskom konaní").

  Sídlom rozhodcovského súdu je Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava.

Článok II

Vecná pôsobnosť

 1. Rozhodcovský súd na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve (ďalej len "Rozhodcovská zmluva"), rozhoduje spory  vzniknuté z tuzemských a medzinárodných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike. 
 2. Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory, ktoré súvisia s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania. 
 3. Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
 4. Konanie pred Rozhodcovským súdom je jednostupňové. 

Článok III

Organizačná štruktúra Rozhodcovského súdu

 1. Rozhodcovský súd tvoria orgány rozhodcovského súdu a rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu (ďalej len "Zoznam rozhodcov").
 2. Orgány Rozhodcovského súdu sú:

a. predsedníctvo rozhodcovského súdu (ďalej len "Predsedníctvo"),

b. predseda rozhodcovského súdu (ďalej len "Predseda").

Článok IV

Predsedníctvo a Predseda Rozhodcovského súdu

 1. Na čele Rozhodcovského súdu je Predsedníctvo. Predsedníctvo je najvyšším orgánom Rozhodcovského súdu. Predsedníctvo má troch členov. Predsedníctvo Rozhodcovského súdu tvorí predseda a jeho dvaja členovia. Členov Predsedníctva Rozhodcovského súdu menuje a odvoláva Zriaďovateľ.
 2. Za člena Predsedníctva môže byť vymenovaná každá fyzická osoba, ktorá je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, z hľadiska svojich skúseností je spôsobilá na výkon funkcie člena Predsedníctva, je bezúhonná, pokiaľ jej vymenovanie do funkcie člena Predsedníctva nie je v rozpore so Zákonom o rozhodcovskom konaní, príp. s iným zákonom. Najmenej jeden z členov Predsedníctva musí byť osoba s vysokoškolským vzdelaním v odbore právo. Za Predsedu Predsedníctva môže byť vymenovaný len člen Predsedníctva s vysokoškolským vzdelaním v odbore právo. Podmienkou vymenovania za člena Predsedníctva je písomný súhlas dotknutej osoby s ustanovením za člena Predsedníctva.
 3. Funkcia člena Predsedníctva zaniká:

  a. rozhodnutím Zriaďovateľa

  b. vzdaním sa funkcie člena Predsedníctva

  c. smrťou člena Predsedníctva.

 4. Členovia Predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, a to aj po zániku funkcie, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
 5. Členovia Predsedníctva môžu vykonávať funkciu rozhodcu.

Článok V

Pôsobnosť Predsedníctva a Predsedu Predsedníctva

 1. Predsedníctvo riadi a kontroluje činnosť Rozhodcovského súdu a vykonáva úlohy, ktoré sú mu zverené týmto Štatútom a rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu a plní iné úlohy, ak nie sú zverené do právomoci iných osôb podľa tohto Štatútu alebo rokovacieho poriadku.

 2. Predsedníctvo: 

  a. prerokúva, schvaľuje a kontroluje hospodárenie Rozhodcovského súdu a schvaľuje odmeňovanie rozhodcov a orgánov Rozhodcovského súdu,

  b. vedie zoznam rozhodcov, rozhoduje o návrhu na zápis a o návrhu na výmaz rozhodcu zo Zoznamu rozhodcov,

  c. dozerá na riadny priebeh rozhodcovského konania,

  d. predkladá Zriaďovateľovi návrhy na zmeny a doplnenie Štatútu a rokovacieho poriadku,

  e. rozhoduje a vykonáva činnosť podľa rokovacieho poriadku.

 3. Predseda predsedníctva:

  a.zastupuje Rozhodcovský súd navonok,

  b. predkladá Predsedníctvu Rozhodcovského súdu návrh na zápis rozhodcu do Zoznamu rozhodcov, ako aj návrh na výmaz rozhodcu zo Zoznamu rozhodcov,

  c. organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Rozhodcovského súdu,

  d. zabezpečuje plnenie úloh vybranej osoby podľa Zákona o rozhodcovskom konaní, a to najmä:

  - ustanovuje rozhodcu alebo obsadenie senátu z rozhodcov zapísaných v Zozname rozhodcov, pokiaľ sa strany sporu rozhodcovského konania v rozhodcovskej zmluve, príp. v osobitnej písomnej dohode pred podaním žaloby na Rozhodcovský súd nedohodli na osobe rozhodcu alebo na zložení senátu,

  - v prípadoch ustanovených v rokovacom poriadku Rozhodcovského súdu rozhoduje o zmene rozhodcu alebo člena/členov senátu,

  - rozhoduje o námietke predpojatosti rozhodcu.

 4. Zasadania Predsedníctva môže kedykoľvek zvolať Predseda Predsedníctva, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie ktoréhokoľvek člena Predsedníctva, príp. na požiadanie Zriaďovateľa.

 5. Osoba zvolávajúca zasadanie Predsedníctva informuje ostatných členov Predsedníctva a Zriaďovateľa o termíne a mieste konania zasadania Predsedníctva, ako aj o navrhovanom programe zasadania Predsedníctva.

 6. Predseda Predsedníctva alebo rozhodnutím Predsedníctva poverený člen Predsedníctva zabezpečuje vyhotovenie zápisnice zo zasadania Predsedníctva.   Článok VI

Rozhodcovia

 1. Rozhodcom v spore pred Rozhodcovským súdom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, má skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu a je bezúhonná, ak osobitný predpis alebo zákon neustanovuje inak, má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo a je zapísaná do zoznamu rozhodcov.
 2. Rozhodca, ktorého si strany sporu vybrali zo Zoznamu rozhodcov alebo ho menoval Predseda Rozhodcovského súdu, musí prijatie funkcie rozhodcu písomne potvrdiť.  
 3. Kto prijme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov, a aby sa práva na ich úkor nezneužívali. Rozhodca je tiež povinný pri výkone svojej funkcie konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov.
 4. Funkcia rozhodcu v konkrétnom spore pred Rozhodcovským súdom zaniká:

  a. vzdaním sa funkcie rozhodcu,

  b. rozhodnutím Predsedníctva (i) o vylúčení rozhodcu z rozhodovania v konkrétnej veci alebo (ii) o výmaze rozhodcu zo Zoznamu rozhodcov,

  c. pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony,

  d. smrťou rozhodcu,

  e. odvolaním z funkcie rozhodcu.

 5. Ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie, urobí všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. Rozhodca je povinný vzdať sa svojej funkcie, ak osobitný zákon nepripúšťa, aby vykonával funkciu rozhodcu.
 6. Rozhodca je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, ak zákon o rozhodcovskom konaní neustanovuje inak.
 7. Spory rozhoduje rozhodcovský senát zložený z troch rozhodcov alebo jediný rozhodca. Ustanovenia Štatútu rozhodcovského súdu týkajúce sa rozhodcu sa primerane použijú aj na členov senátu, pokiaľ z okolností nie je zrejmé, že tieto ustanovenia sa týkajú výlučne rozhodovania sporu jediným rozhodcom.
 8. Rozhodcovia sú pri rozhodovaní sporov nezávislí a nestranní. Práva a povinnosti rozhodcov pri rozhodovaní sporov sa spravujú Zákonom o rozhodcovskom konaní, príp. inými zákonmi, Štatútom Rozhodcovského súdu a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.

Článok VII

Zoznam rozhodcov

 1. Rozhodcom Rozhodcovského súdu je osoba zapísaná v Zozname rozhodcov. Do zoznamu rozhodcov môže nahliadnuť každý záujemca.
 2. Zoznam rozhodcov sa uverejňuje v Obchodnom vestníku a na webovom sídle Rozhodcovského súdu.
 3. O zapísaní do zoznamu rozhodcov a o vyčiarknutí zo Zoznamu rozhodcov rozhoduje Predsedníctvo.
 4. Do Zoznamu rozhodcov môže byť zapísaná iba osoba spôsobilá byť rozhodcom podľa čl. VI ods. 1 tohto Štatútu.
 5. Zoznam rozhodcov vedie Predsedníctvo.

Článok VIII

Materiálne zabezpečenie

 1. Materiálne podmienky pre činnosť Rozhodcovského súdu zabezpečuje Zriaďovateľ.
 2. Zriaďovateľ vedie osobitnú účtovnú evidenciu týkajúcu sa činnosti Rozhodcovského súdu.
 3. Zriaďovateľ zriadi osobitný bankový účet pre potreby Rozhodcovského súdu.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnenia Štatútu Rozhodcovského súdu vydáva Zriaďovateľ vo forme dodatkov k Štatútu Rozhodcovského súdu. Každý dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku, pokiaľ z dodatku nevyplýva, že účinnosť nadobudne neskorším dňom.

 2. Rozhodcovský súd postupuje od účinnosti zmeny a/alebo doplnenia Štatútu Rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní začatom pred zmenou a/alebo doplnením Štatútu Rozhodcovského súdu podľa zmeneného a/alebo doplneného Štatútu Rozhodcovského súdu, pokiaľ prechodné ustanovenia dodatku o zmene a/alebo doplnení Štatútu Rozhodcovského súdu nestanovujú, že rozhodcovské konania začaté pred zmenou a/alebo doplnením Štatútu Rozhodcovského súdu sa dokončia podľa Štatútu Rozhodcovského súdu platného a účinného v čase pred dotknutou zmenou a/alebo doplnením Štatútu.

 3. Štatút Rozhodcovského súdu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 

Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.