Zriadenie rozhodcovského súdu

ZRIADENIE ROZHODCOVSKÉHO SÚDU

Kto zriaďuje stály rozhodcovský súd?

Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky môže byť komora zriadená zákonom.

Čo obsahuje štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu?

V organizačnom poriadku alebo v štatúte rozhodcovského súdu sa okrem jeho organizačnej štruktúry upravuje najmä vecná príslušnosť rozhodcovského súdu, podmienky, ktoré majú spĺňať uchádzači o zápis do zoznamu rozhodcov, spôsob výpočtu nákladov rozhodcovského konania a výšky odmien rozhodcov. V rokovacom poriadku sa upraví postup konania pred rozhodcovským súdom, pravidlá zmierovacieho konania, pravidlá o trovách rozhodcovského konania a iné otázky súvisiace s ochranou záujmov účastníkov konania.

Copyright © 2012 Najvyšší rozhodcovský súd a.s.